Katja Taimela

Talouden haasteet näkyvät paikallisesti meillä Salossa ja laajemmin koko valtakunnassa. Edessä on lukuisia hankalia päätöksiä. Niitä tehtäessä on muistettava, että jokainen säästö vaikuttaa kokonaisuuteen. Tämä on entistä tärkeämpää muistaa aikana, jolloin päätöksenteko on yhä lyhytjännitteisempää ja päätöksiä määrittää miltei pelkästään raha. Samalla tehokkuusajattelu on tuntunut korvanneen kestävän yhteiskunnan rakentamisen ja yhteisvastuu vaikuttaa jääneen omien etujen ajamisen jalkoihin.

Kunnat on ajettu hiljalleen hyvin laajassa mitassa yksityistämään palveluitaan. Ongelma tässä on se, että kuntien monopoli palveluissa ei ole korvautunut normaalisti toimivilla markkinoilla, vaan yrityksen ottaessa palvelun hoitaakseen monopoliasema on siirtynyt sille. Tätä kautta merkittävä osa suomalaisten terveydenhuoltoa on tullut liiketoiminnaksi, jonka tärkein tavoite on tuottaa voittoa, ei hyvinvointia. 

On muistettava, että julkisesti tuotettavat palvelut ovat jokaisen suomalaisen tuki ja turva. Ne vaikuttavat myös hyvinvointieroja tasaavasti. Meidän on muutettava kehityksen suuntaa ja hoidettava julkiset peruspalvelumme kuntoon. Julkinen palvelu on tulevaisuudessa tehtävä niin laadukkaaksi, että aidossa valintatilanteessa ihminen valitsee sen yksityisen sijaan. Jos emme onnistu tässä, tulee aika jolloin emme enää voi puhua Suomesta hyvinvointivaltiona.

Myös tie, jossa valtio on lisännyt kunnille velvoitteita palveluiden järjestämisessä, muttei ole osoittanut niihin tarvittavaa rahoitusta on kuljettu loppuun. Esimerkiksi tuleva vanhuspalvelulaki parantaa vanhusten asemaa aivan merkittävästi ja monella eri tavalla, mutta se tulee aiheuttamaan samalla palvelun tuottajille merkittäviä lisäkustannuksia. Ilman merkittävää lisärahoitusta lakiin kirjatut parannuksen vanhusten hoivaan eivät yksinkertaisesti voi toteutua käytännössä.

Säästöjäkin on siis edessä. Hallitusohjelmaan on kirjattu vuosittainen 113 miljoonan euron korvausmenojen vähennys Kelan lääkekorvauksiin. Päätöksiä säästöjen kohdentamisesta tai muusta korvausjärjestelmän kehittämisestä ei ole vielä tehty, mutta asiaa pohtinut työryhmä on esittänyt korvauksen pienentämistä. Vaikka samalla omavastuukattoa alennettaisiin noin 50 eurolla, lisäisi uudistus pitkäaikaissairaiden lääkekustannuksia. Tämä epäkohta on saatava korjattua ja kohdistettava säästöt satunnaiseen lääkitykseen, jossa korvaustason merkitys on vähäisempi.  

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että hallitusohjelmassa on myös sovittu, etteivät kustannukset saa muodostua pienituloisille esteeksi tarpeellisen lääkehoidon saamiselle. Tällä vaalikaudella ollaan luomassa yhteistä maksukattojärjestelmää terveydenhuoltoon yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisääteisen sairausvakuutuksen lääkekustannusten enimmäisomavastuuosuus. Tällä pienituloiselle tärkeällä uudistuksella alkaa olla kiire.

Meillä Salossa tuntuu välillä, että aina kun yhdet miljoonasäästöt on saatu tehtyä, seuraavat useiden miljoonien säästövaatimukset välittömästi perässä. Salon kymmenen kunnan liitos ajoittui hankalaan aikaan ja siitä onkin tullut paikallisissa keskusteluissa kaiken pahan alku ja juuri. Mutta ongelmat eivät johdu kuntaliitoksesta, vaan siitä että kunnan tulopohja on romahtanut vientiteollisuuden laman kohdistuttua näin vahvasti kaupunkiimme.

Salon kuntaliitos tuo toki omat ongelmansa myös säästöjen toteuttamiseen. Silti nyt on muistettava, että olemme luomassa jotain aivan uutta. Nyt vaikeita päätöksiä tehtäessä meidän tulee ennen kaikkea huolehtia laadukkaista ja riittävistä peruspalveluista. Lisäksi on mahdollisuuksien mukaan luotava edellytyksiä uudelle kasvulle. Kaiken kaikkiaan meillä on kuitenkin erittäin hyvät edellytykset luoda Salolle menestyksekäs tulevaisuus, joka siintää jo tulevin erittäin rankkojen vuosien takana.