Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

 

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katja Taimelan /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 72/2011 vp:

Miten hallitus aikoo varmistaa riittävät Kelan asiointipalvelut koko maassa ja

aikooko hallitus uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää rakenteiltaan yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kansaneläkelaitoksen tavoitteena on tarjota palvelut asiakkailleen helposti, läheltä ja monikanavaisesti. Kansaneläkelaitos seuraa toimistoasiointien tarvetta kaksi kertaa vuodessa tehtävillä asiointiotannoilla. Henkilökohtaisen asioinnin palvelupisteitä ovat Kansaneläkelaitoksen toimistot ja yhteispalvelupisteet. Henkilökohtaista palvelua asiakas saa myös Kansaneläkelaitoksen valtakunnallisessa puhelinpalvelussa.

Kansaneläkelaitos pyrkii parantamaan käynnissä olevilla useilla kehittämishankkeilla palvelujensa saatavuutta ja käytettävyyttä. Tällaisia hankkeita ovat mm. Kansaneläkelaitoksen etuustietojärjestelmien uudistaminen (Arkki-hanke), Kansallisen Terveysarkiston ja siihen liittyvien palveluiden kuten sähköisen reseptin, sähköisen potilastiedon arkiston ja kansalaisten omien resepti- ja potilastietojen katselun rakentaminen sekä Kansaneläkelaitoksen korvaamien taksimatkojen suorakorvauksen laajentaminen koskemaan koko maata.

Kansaneläkelaitoksen toimistoverkkoa on uudistettu vuodesta 2008 lähtien. Kansaneläkelaitoksella on 215 toimistoa, joista 178 palvelee joka arkipäivä, loput 40 palvelevat rajoitetulla aukioloajalla 1-3 päivänä viikossa. Kansaneläkelaitoksen palveluverkko on toteutettujen muutosten jälkeen edelleen sekä valtakunnallisesti että muihin toimijoihin verrattuna kattava. Kansaneläkelaitos on lisäksi mukana 128 yhteispalvelupisteessä yhdessä muiden toimijoiden (esim. kunnat, ELY-keskukset, maistraatit, poliisi) kanssa. Kansaneläkelaitoksen palvelujen saavutettavuus on edelleen hyvällä tasolla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2010 vertaillut julkisten palvelujen saavutettavuutta. Suomen väestöstä 97 % asuu alle 20 kilometrin päässä Kansaneläkelaitoksen palveluista.

Asiointimäärien kehityssuuntana on se, että verkkoasiointi on vahvassa kasvussa ja toimistoasioinnit vastaavasti vähenevät. Kansaneläkelaitoksella on asiakasryhmiä, joille henkilökohtainen asiointi on ensisijainen palvelukanava jatkossakin. Henkilökohtainen asiointi toteutetaan Kansaneläkelaitoksen omissa palvelupisteissä, yhteispalveluna ja puhelinpalveluna. Kansaneläkelaitos on myös mukana uudenaikaisilla tekniikoilla (videotekniikka) toteutettavissa etäpalvelukokeiluissa.

Suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä on yleisesti käytössä periaate, jonka mukaan etuuksia on haettava. Hakemismenettely koskee mm. kansaneläkettä, työeläkkeitä, asumistukea, työttömyysturvaa ja vammaistukia. Yleensä hakeminen tapahtuu kirjallisesti täyttämällä asiaan liittyvä hakemuslomake. Merkittävä osa hakemuksista tulee myös sähköisen asiointipalvelun kautta. Kansaneläkelaitoksen maksamista etuuksista poikkeuksen muodostavat vain sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset ja matkakorvaukset, jotka voidaan maksaa ns. suorakorvauksena ilman hakemusta.

Takuueläke on täysin uusi etuus, jota koskeva laki (703/2010) on tullut voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Kansaneläkelaitos on helpottanut takuueläkkeen hakemista lähettämällä tammikuun lopulla 2011 esitäytetyn hakemuslomakkeen palautuskuorineen noin 80 000 eläkkeensaajalle, jotka saavat täyttä kansaneläkettä. Takuueläkkeen voimaantulon yhteydessä Kansaneläkelaitos on ottanut käyttöön suullisen hakumenettelyn helpottaakseen eläkkeen hakemista. Takuueläkehakemuksen on voinut tehdä suullisesti Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistossa tai soittamalla Kansaneläkelaitoksen palvelunumeroon. Siirtymävaiheessa noin 22 000 hakemusta (n. 20 %) on tehty suullisesti. Suullinen hakumahdollisuus on saanut erittäin hyvän vastaanoton asiakkaiden taholta. Kansaneläkelaitos laajentaa suullisen asioinnin vuoden 2012 aikana myös eräisiin muihin etuuksiin mm. vanhuuseläkkeeseen. Takuueläkkeen hakijat ovat voineet saada apua hakemuksen täyttämiseen myös Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta.

Kansaneläkelaitos pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan sen, ettei lainsäädännön monimutkaisuus estä asiakkaita saamasta heille kuuluvia etuuksia. Esimerkiksi takuueläkkeen myöntämiseksi kaikille siihen oikeutetuille Kansaneläkelaitos on ottanut yhteyttä joko kirjeitse tai puhelimitse jokaiseen eläkkeensaajaan, jolla Kansaneläkelaitoksen tietojen mukaan voisi olla oikeus eläkkeeseen. Takuueläke ei siten ole voinut jäädä saamatta tietämättömyyden vuoksi. Sosiaaliturvalainsäädäntöä valmisteltaessa pyritään aina kiinnittämään huomiota säännösten selkeyteen. Hallitusohjelmassa erityisesti todetaan, että työttömyysturvajärjestelmän uudistamisen tavoitteena on järjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko