Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

 

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katja Taimelan /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 785/2020 vp: Aikooko hallitus jatkaa väliaikaisten kulutusluottojen rajoituslakia ja miten hallitus varmistaa, että mikäli rajoituksia poistetaan, tilanne saadaan hoidettua hallitusti eikä se johda laajamittaisiin epätoivottaviin ilmiöihin?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kuluttajaluottoja koskevaa hintasääntelyä uudistettiin 1.9.2019 voimaan tulleella lainsäädännöllä siten, että korkokatto laajennettiin koskemaan myös määrältään suurempia luottoja. Samalla hintasääntelymalli muutettiin aiemmasta todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Lain mukaan kuluttajan nostamalle luotolle perittävää luoton korkoa ei saa sopia 20:tä prosenttia suuremmaksi (kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 17 a §:n 1 momentti). Muita luottokustannuksia kuin korkoa koskee erillinen katto (kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentti).

Koronavirusepidemiaan liittyvän poikkeustilan johdosta hallitus tiukensi hintasääntelyä tilapäisesti siten, että tietyille kuluttajaluotoille asetettiin 10 prosentin korkokatto sekä kiellettiin kaikkien kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluvien luottojen suoramarkkinointi. Kyseinen lainsäädäntö on voimassa 31.12.2020 saakka.

Oikeusministeriössä on ryhdytty selvittämään väliaikaisen kuluttajaluottosääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia muun muassa kyselyllä, joka toimitettiin keskeisille viranomaisille ja yhteisöille. Kyselyyn saatiin lähes 30 vastausta. Lisäksi oikeusministeriö on ollut yhteydessä Takuusäätiöön sekä talous- ja velkaneuvontaan sen selvittämiseksi, miten tilapäinen hintasääntely on mahdollisesti näkynyt näiden työssä. Saatua palautetta käydään parhaillaan huolellisesti läpi, ja sen jälkeen päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Jatkotoimenpiteistä päätettäessä mainittu palaute on ensiarvoisen tärkeää juuri siksi, että voimme ennaltaehkäistä kysymyksessä mainitut mahdollisesti epätoivottujen vaikutusten syntymisen. Edellä mainitun lisäksi oikeusministeriö on tänä syksynä käynnistänyt kuluttajaluottoihin liittyvän selvitystyön, joka koostuu yhtäältä velkomustuomioiden perusteella tehtävästä 1.9.2019 voimaan tullutta hintasääntelyä koskevasta vaikutusarvioinnista ja toisaalta tutkimuskirjallisuus- ja tilastotietokatsauksesta ja niitä koskevasta analyysistä.

Selvityksen on tarkoitus valmistua marraskuun loppuun mennessä. Selvityksen sekä tilapäisen sääntelyn toimivuudesta saatujen kokemusten perusteella päätetään kuluttajaluottoja koskevien pysyvien lainsäädäntömuutosten valmistelusta.

Helsingissä 10.11.2020 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson